Інструкція для авторів

Важливо: перш ніж надсилати рукопис в журнал автори обов'язково перевіряють його на плагіат. Унікальність тексту має бути 90-100%  Якщо унікальність тексту середня і низька (51-89%) робота потребує переробки і доопрацювання. При унікальності 50 і нижче відсотків рукопис повертається без права подальшого розгляду.

Назва статті (українською, англійською або російською – мовою) -    (12, рядковий, напівжирний) (Тут і далі: вирівнювання по ширині, всі заголовки і підзаголовки – без абзаців, всі блоки – із відступами, як у зразку) 

Ініціали і прізвище автора/авторів    -  (11, прямий, рядковий, світлий) 

Назва організації, місто, держава (10, курсив, рядковий, світлий) 

Аннотація. Українська анотація. Обсяг не менш як 1800 знаків. Анотація ідентифікує зміст документа, вона є не формальною, а змістовою моделлю документального джерела. Анотація на статтю має бути короткою характеристикою того, що є у змісті. Обгрунтовується мета написання та актуальність дослідження. Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», «Охарактеризовано закономірності …» тощо. (9, рядковий, світлий) Жирним тільки слово Аннотація.

Ключові слова: (до кожної анотації відповідною мовою) – 4 – 6 слів   (9, курсив, рядковий, світлий)

Назва статті (англійською)  - (12, рядковий, напівжирний) 

Ініціали та прізвища авторів (англійською)  - (11, прямий, рядковий, світлий) 

Назва організації, місто, держава (англійською)  (10, курсив, рядковий, світлий)

Abstract. Реферат англійською мовою. Обсяг 1800 – 2800 знаків. Реферат повинен бути чітким та інформативним (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою україно- чи російськомовної анотації), змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою). Реферат повинен містити мету, стислий опис методів проведення досліджень, опис основних результатів і лаконічні висновки, але не вказувати назви розділів у статті. У тексті необхідно застосовувати термінологію профільних міжнародних англомовних журналів із тематики досліджень. Таблиці, формули, діаграми до реферату не вносять. Реферат сам по собі має бути зрозумілим без ознайомлення з основним змістом статті. Майте на увазі, що Ви пишете для міжнародної аудиторії. Текст зв’язним, для поєднання речень необхідно використовувати вирази «consequently», «moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result» тощо. Використовуйте активний, а не пасивний залог («The study tested», а не «It was tested in this study»). Зразки оформлення рефератів наведено на сайті emeraldinsight.com Пам’ятайте, що міжнародні бази даних, до яких потрапить Ваша стаття після її публікації у журналі, нічого не транслітерують і не перекладають, вони приймуть будь-які варіанти Вашого прізвища, ініціалів, назви організації, вказані у статті, навіть із помилками. Для оцінки коректності перекладу англійською для громадян України та інших країн СНД необхідно одразу після англомовного тексту реферату розмістити його російсько- або україномовний варіант (він не буде входити до тексту статті, необхідний лише для перевірки).     (9, рядковий, світлий)

Keywords: 4–6 слів  (9, курсив, рядковий, світлий)

При оформленні статті просимо дотримуватися таких правил.

Стаття подається українською (тільки для рецензування у разі відчізняних рецензентів) та  англійською мовами у електронному вигляді (остаточний варіант подається для друку виключно англійською мовою). Стаття повинна бути набраною у текстовому редакторі MS Word (*.doc). Обсяг статті – 8 - 20 сторінок. Використовуються одиниці Міжнародної системи  вимірювання. Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 13 слів.

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи: вступ; матеріал і методи досліджень; результати та їх аналіз; висновки; бібліографічні посилання. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але висновки обов’язкові. Всі заголовки і підзаголовки, виділені жирним-без абзаців ! Після Вступ. і всіх подальших елементів - рядок пропускається, далі текст із абзацу. 

Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту редакцією та ухвалену редакційною колегією до друку.

При поданні статті  автор повинен вказати відкритий ідентифікатор дослідника - ORCID

Редколегія зберігає за собою право скорочувати статті й правити мову статті.

Рукописи не рецензуються і не повертаються.

Журнал не приймає жодних форм плагіату та має свої спеціальні критерії для його ідентифікації. Журнал використовує програмне забезпечення для виявлення випадків перекриття та подібності тексту в поданих рукописах: детектор плагіату, антиплагіат, eTXT. Рукописи, в яких плагіат або текстові запозичення виявляються без посилання на оригінальне джерело, відхиляються редакцією для публікації в журналі.

В разі виявлення невідповідності поданої роботи  вимогам, наведеним на сайті видання, редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання. При поверненні статті на доопрацювання автор зобов’язаний урахувати всі зауваження редколегії та надіслати виправлені матеріали на адресу редколегії в указаний термін. Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.

Статті направляються до редколегії у електронному вигляді (одним файлом; всі відомості про авторів зазначаються внизу останньої сторінки – додатково анкету надсилати не треба) за електронною адресою alexey39423942@gmail.com

Головний Редактор Кудря Степан Олександрович

Відповідальний секретар редколегії журналу – Зур’ян Олексій Володимирович,

тел.: +38 093-310-95-20;

Формат видання:

формат паперу А4 (210х297);

смуга набору поля (мм): верхнє –20, нижнє – 20, ліве – 20, праве – 20;

гарнітура (шрифт основного тексту) Times New Roman Cyr, світлий, рядковий, розмір 11, міжрядковий інтервал – одинарний;

абзацний відступ – 1 см, табуляцією, однаковий по всій статті;

установка переносів припускається тільки автоматично, із використанням алгоритмів переносу  для конкретної мови публікації, розмір переносу прирівнюється до розміру дефісу (0,63).

Структура статті та характеристика її елементів.

Інтервали:

після назви статті, автора, назви організації, анотації, ключових слів, назви статті англійською  мовою, прізвища, назви організації, ключових слів, основного тексту, бібліографічних посилань -  ставити (тобто ставити у всіх випадках;

Вступ

Вступ повинен містити характеристику дослідженості проблеми у світовій науковій літературі (бажано віддавати перевагу посиланням на англомовні статті у міжнародних виданнях за останні 5 років). Завершується вступ характеристикою мети роботи – «виявити ...», «охарактеризувати ...», «з’ясувати ...», «описати ...»; метою роботи не може бути «вивчити ...» чи «дослідити ...».

Матеріал і методи досліджень

Розділ повинен спиратися на сучасні методологічні дослідження у відповідних темі галузях. Він, за необхідності, може поділятися на підрозділи. Розділ повинен створювати цілісне уявлення про те, що автору роботи відомі всі можливі джерела помилок, які можуть вплинути на результати досліджень.

Результати та їх аналіз

Розділ, за необхідності, може поділятися на підрозділи. Вимоги до написання цього розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань.

Висновки

Висновки – 5–10 речень. Можна у вигляді списку, можна суцільним текстом.

Подяки (якщо необхідні).

Подяки подаються після висновків перед бібліографічними посиланнями.

Бібліографічні посилання

(10, рядковий, напівжирний) 

Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті. Зразок оформлення бібліографічних посилань змінено, порівняно з останнім опублікованим номером журналу  (10, рядковий, світлий)

Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх трьома чи чотирма. Перелік посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association (5th ed.). https://www.library.cornell.edu/research/citation

Україномовні назви публікацій транслітеруються та перекладаються на англійську мову. Перекладаються також назви видань. Також вказується для таких посилань мова оригіналу у дужках (In Ukrainian або In Russian).

Автори, рік. Назва джерела у транслітерованному варіанті. [Переклад назви статті англійською у квадратних дужках]. Вихідні дані з позначенням англійською мовою або тільки цифрові.

Посилання на статті:

Посилання на статті у періодичних виданнях повинні включати наступні елементи: автор (-ри), рік публікації, назва статті, назва журналу, номер тому, тема номеру (якщо вказана) та номера сторінок, індекс doi (за наявності), мова оригіналу у дужках, якщо українська або російська (In Ukrainian або In Russian).

Приклади:

Ku, G., 2008. Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of comitment. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(2), 221-232. doi:10.1016/j.obhdp.2007.08.002

Kochubey, S.O., 2009. Osobennosti rascheta kojefficienta sinhronizacii nejronnyh setej [Features of synchronization coefficient calculation in neural networks]. Vіsn. Dnіpropetr. Unіv. Ser. Bіol. Ekol. 17(5), 55–62 (in Russian).

Kaplin, V.V., Uglov, S.R., Bulaev, O.F., Goncharov, V.J., Voronin, A.A., Piestrup, M.A., 2002. Tunable, monochromatic x rays using the internal beam of a betatron. Appl. Phys. Lett. 80(18), 3427–3429.

Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies for university settings. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 59(4), 286–295. doi:10.1037/1065-9293.59.4.286.

Посилання на книги:

James, H., 2009. The ambassadors. Rockville, Serenity.

Sytnik, K.M. 1988. Redkie i ischezajushhie rastenija i zhivotnye Ukrainy [Rare and threatened plants and animals of Ukraine]. Naukova Dumka, Kyiv (in Russian).

Girs, A., Novak, B., Kashpor, S., 2005. Lisovporjadkuvannja [Forest management]. Aristey, Kyiv (in Ukrainian).

Frank, R. H., & Bernanke, B.,2007. Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

Kidder, T., 1981. The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown & Company.

Посилання на інтернет-публікації:

Автор або автори, Дата публікації.  Назва статті (якщо є) або назва сторінки, ресурсу, номер тому, випуску (якщо є) Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url

Для автоматичної транслітерації російськомовних джерел користуйтеся сайтом http://www.translit.ru, для транслітерації українськомовних джерел – http://www.ua.translit.net. Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений у мережі Інтернет).

Кожне джерело переліку посилань перевіряється у редколегії через сайт http://www.crossref.org/guestquery. Бажано, щоб автори робили це самостійно перед комплектуванням переліку посилань своєї статті. Рекомендовано віддавати перевагу посиланням на статті, які мають власні індекси DOI, що є умовою публікації в міжнародних наукових журналах.

При опрацюванні наукової інформації з теми статті обов’язково проаналізуйте останні публікації на наступних сайтах: http://www.sciencedirect.com  (12,6 млн. статей), http://www.springerlink.com/home/main.mpx  (8,8 млн.), http://www.doaj.org  (1,8 млн.), http://www.elibrary.ru  (20,0 млн.). Перші два з наведених сайтів містять більшість світових наукових публікацій; останній – більшість фахових видань Російської Федерації та України.

Посилання на україно- та російськомовні публікації, особливо невеликі за обсягом (наприклад, тези конференцій) треба звести до мінімуму.

Посилання на тези:

Tyapkin, О.К., Ostapenko, N.S., Podrezenko, I.N, Bondarenko, L.V., 2013. Nekotoryie aspekty uluchsheniya geoekologicheskoy obstanovki Krivorozhskogo regiona (Tsentralnaya Ukraina) [Some aspects of improving geo-ecological conditions of the Krivoy Rog region (Central Ukraine)]. Proc. All-Russian forum with international participation «The development of mineral resource base of Siberia: from Obrucheva V.A., Usov M.A., Urvantseva N.N. to the present day». Tomsk. 577–581. (in Russian).

Latyshev, V.N., 2009. Tribologiya rezaniya. T. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov [Tribology of Cutting. Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting]. Ivanovo, Ivanovskii Gos. Univ. 245–246. (in Russian).

Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.J., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V., 2007. Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta. [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing.] Proc. 6th Int. Technol. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”. Moscow, 267–272 (in Russian).

Посилання у тексті подаються за зразком (прізвище, рік): наприклад: 1 автор – (Petrenko, 1999), 2 автора і більше (Petrenko, 1999; Rogov, 1995).  (! - в круглих дужках) Детельніше див. APA (American Psychological Association (5th ed.). https://www.library.cornell.edu/research/citation

Формули

Набір формул здійснюється послідовно за текстом, але у формульному редакторі Microsoft Equation (хімічних - ISIS/Draw). Використовуйте одиниці Міжнародної системи  вимірювання.

Формули по усьому виданню уніфікуються за оформленням: гарнітура шрифту, застосування індексів, лінійок та ін.

Номер формули розташовується точно по середині її лінії, наприкінці рядків в півкруглих дужках; у формулах, об’єднаних фігурною дужкою, - проти вістря дужки. Номер формули набирається як основний текст, а не у формульному редакторі.

Середина всіх цифр і знаків однорядкової формули повинна розміщуватися строго по середній лінії формули.

Розділювальні знаки в позиціях із формулами розставляються відповідно до правил пунктуації. Варто уникати розміщення формул на початку смуги набору, і особливо переносу формул із смуги на смугу.

Таблиці

Таблиця не повинна створюватися як рисунок.

Кількість лінійок у структурі таблиці повинна бути мінімальною.

Однакові за характером таблиці повинні бути оформлені однаково по всьому виданню (шрифти і лінійки, заголовки і графи, розбивка між рядками і т.п.).

Нумерація таблиць – наскрізна, якщо у тексті статті одна таблиця – номер на ставиться.

Слово «Таблиця» – 9 кегль, прямий, напівжирний, вирівнювання по лівому краю.

Заголовки таблиць – після слова таблиця, 9, рядковий, світлий, у них не повинно бути переносів. 

Таблиця 1. Петрогенетична характеристика вугілля

Таблиці набираються на 2 пункти меншим кеглем (9), а в окремих підрозділах – розміром, зниженим до 6, якщо того потребує структура.

Якщо необхідно розділити таблицю посторінково – на кожній наступній смузі необхідно набрати  «Продовження табл. < номер>» , повторити шапку таблиці або цифрової графи до неї, а на останній смузі – «Закінчення табл. < номер>», з вирівнюванням по лівому краю.

Лежачі (поперечні таблиці – читаються  при повороті видання на 90оза годинниковою стрілкою).

Примітки до таблиць оформлюються як підрядкові (підстрочні) примітки (знак виноски наприкінці слова, до якого ставиться примітка, оформлений як верхній індекс) і розміщуються безпосередньо знизу таблиці (набір – зменшений на 2 кеглі).

Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них.

Текст таблиць  (9, рядковий, світлий).

Примітки під таблицею (7, рядковий, світлий).

Графіка.

Графічна ілюстрація не обтікається текстом ні зліва, ні справа. Вона може бути відкритою (розташовуватися у верхній або нижній частині смуги) або закритою (не менше ніж трьома рядками основного тексту зверху і знизу). Зображення розміщується як незалежний об’єкт, при цьому можливо пересування тексту щодо його.

Будь-які підписи на рисунках мають бути перекладеними на англійську (для англомокного варіанту статті)

Підписи до рисунків також розміщують як незалежний об’єкт.

Підпис розміщується за форматом рисунку, без абзацного відступу, напівжирний шрифт тільки для слова Рис.1 , далі назва рисунку – 9, прямий, рядковий, вирівнювання зліва.

Підписи і позначення усередині самого рисунку виконуються в тому ж редакторі, що й основний текст.

Растрові ілюстрації після масштабування повинні мати як мінімум 300 крапок на дюйм.

Зображення рисунків після сканування при роздруку повинно бути чітким, не гіршим за чіткість основного тексту.

Рисунки нумеруються  у порядку їх обговорення у тексті.

Підрисуночні підписи, позначення в рисунках, заголовки таблиць   (9, рядковий, світлий);

Літери або цифри позначення елементів рисунку виділяються курсивом

Всі рисунки, розміщені у тексті обов'язково подаються  також окремими файлами, що важливо при макетуванні журналу.

Після статті додати анкетні дані авторів:

 Прізвище, ім’я, по батькові; посада, науковий ступінь, вчене звання; поштова адреса для листування;  контактний телефон; е-mail.

Усі автори повинні заповнити Декларацію, яка роздруковується, заповнюється автором(ами) особисто та надсилається її скан-копія:

Авторська декларація

 

автор(и) ..............................................................................................................................................

(прізвище, ім’я та по батькові  всіх авторів)

статті ..................................................................................................................................

(назва)

............................................................................................................................................ ,

надісланої до редакційної колегії «Геологія, географія та геоекологія" 

  гарантує, що:

 всі автори згодні на публікацію представленого рукопису після поправок, пов'язаних з експертною оцінкою і рецензуванням;

  • все співавтори згодні з публікацією повного тексту цієї роботи на веб-сторінці журналу і в базах даних, доступних в Інтернеті;
  • будь-які результати інших дослідників не були використані в представленому рукопису без їх згоди, правильного цитування або визнання співпраці інших авторів;
  • результати (або будь-яка частина з них), які використовуються в рукопису не були направлені для публікації в будь-який інший журнал, не опубліковані (або, якщо опубліковані, то відповідні роботи цитуються в даному рукописі);
  • грантодавці були поінформовані щодо подання рукопису, вони згодні з її публікацією;
  • рукопис не містить відомостей, що становлять державну таємницю, в ній не використані службові або закриті матеріали;
  • після публікації в журналі, Дніпровськи національний університет імені Олеся Гончара буде власником авторських прав на дану статтю.

всі автори згодні, що кореспонденція редакційної колегії «"Геологія, географія та геоекологія" буде надсилатися за адресою:

прізвище ім'я по батькові................................................................................................... (для одного з авторів статті)

поштова адреса ...........................................................................................................................................

адреса електронної пошти .....................................................................................................

номер телефону .................................................................................................................... (мобільний або стаціонарний для одного з авторів статті)

Автори згодні з тим, що їх персональні дані, зазначені в даній декларації та продубльовані на першій сторінці тексту рукопису їх статті, будуть розміщені в друкованому варіанті журналу, на веб-сторінці журналу і в базах даних, доступних в Інтернеті. 

Дата ________                                            Підпис (підписи) _____________

 __________________________________________________________________________________________ Рукопис не буде опублікований без підписання даної декларації.

Ця декларація вважається поданою, якщо вона передана у формі письмового документа, підписаного всіма авторами, або у вигляді електронно-цифрової копії такого документу, направленого по електронній пошті в редакційну колегію «Вісника Дніпропетровського університету. Серія: геологія, географія»

Для аспірантів і молодих учених обов’язкова рецензія рукопису науковим керівником.

__________________________________________________________

Витрати на обробку статті

Статті «Журналу з геології, географії та геоекології» вільно доступні в Інтернеті, ми гарантуємо, що жодна університетська бібліотека або окремий читач не зможуть купувати підписку або купувати доступ через плату за перегляд плати за доступ до статей, опублікованих у Журналі. Для покриття витрат на забезпечення та підтримку інфраструктури публікацій, керування журналом та обробка документів за допомогою експертної оцінки та редакційної процедури журнал стягує плату за публікацію, яка зазвичай покривається установкою автора, дослідницькими фондами або авторами. Плата за публікацію повинна бути сплачена після прийняття статті до публікації. Оплата за публікацію кожної сторінки становить 100 UAH у національній валюті або  $ 4.

Ви можете здійснити платіж APC через банківський переказ або Western Union. Ви також можете звернутися до відповідального секретаря редакції або голови редакційної колегії з будь-якими проблемами.

 Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.