Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Кудря С.О. чл.-кор. НАН України, д-р. техн. наук, проф., Інститут відновлюваної енергетики НАН України

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ